APLIKACE ČISTÍRENSKÉ KALY
Vítejte v internetové aplikaci, která poskytuje výzkumné poznatky o průměrné produkci kalů ČOV, technologickém zabezpečení jejich zpracování a vymezení vhodných ploch pro jejich aplikaci a související mapové vrstvy. Prezentované výsledky byly realizovány v rámci řešení projektu Technologické agentury České republiky č. TD03000135 „Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů“ a jsou rozšiřovány a aktualizovány v rámci projektu č. SS01020167 „Udržitelné způsoby recyklace čistírenských kalů – Ústecký kraj“.


Projekt byl financován
Technologickou agenturou České republiky.


Čistírenské kaly

Čistírenské kaly jsou výstupem z procesu čištění odpadních vod v čističkách odpadních vod (ČOV). Obsahují spektrum anorganických a organických látek, jsou zdrojem organické hmoty, základních živin a stopových prvků, ale také potenciálně rizikových prvků, organických sloučenin a mikroorganismů.

Technologie zpracování odpadních vod v čistírnách odpadních vod jsou navrženy na základě nutnosti odstranění nežádoucích složek z vody a požadavku koncentrace do vedlejšího proudu – čistírenského kalu. Kaly jsou produkovány každoročně ve významných objemech. Další úpravy kalů zabraňují nepříznivým dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Požadovaná kvalita produkovaných kalů závisí mimo počáteční kvality odpadní vody především na použití odpovídajících technologií.

Aplikace kalů ČOV na zemědělskou půdu je rozšířeným způsobem využití upravených čistírenských kalů, její podmínky jsou upraveny legislativními předpisy a rovněž je žádoucí posouzení dalších podmínek lokality, kde má být kal aplikován. S rostoucím zájmem o životní prostředí, ale rovněž udržitelné oběhové hospodářství je zároveň žádoucí hledání nových alternativních způsobů uplatnění čistírenských kalů.


Projekty

Projekt Technologické agentury České republiky TD03000135 „Mapování podmínek pro efektivní, bezpečné a environmentálně příznivé využití čistírenských kalů“, řešený ve spolupráci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i. a ECO trend Research centre s.r.o., si kladl za cíl komplexní zmapování podmínek pro využití čistírenských kalů tak, aby byly zřetelné objemy produkovaných kalů, technologie jejich zpracování a minimalizovány negativní dopady jejich využití zejména na zemědělské půdě. Výstupem jsou inovativní mapové výstupy, vedoucí k maximální přehlednosti problematiky kalového hospodářství jednotlivých sledovaných čistíren odpadních vod, k informacím o množství produkovaných kalů a technologiích a informativní výstupy umožňující objektivní rozhodování a plánování aplikace kalů čistíren odpadních vod na zemědělskou půdu.

Projekt Technologické agentury České republiky SS01020167 „Udržitelné způsoby recyklace čistírenských kalů – Ústecký kraj“ je řešen týmem Dekonta a.s., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., Česká zemědělská univerzita v Praze a Juros, s.r.o. Cílem projektu je udržitelné využívání čistírenských kalů čímž budou minimalizovány negativní dopady lidské činnosti na životní prostředí v oblasti zpracování kalů, a to aplikací principů oběhového hospodářství, zaváděním inovací v oblastech získávání a využití druhotných surovin plnohodnotně využitelných v průmyslu a enviromentálních aplikací včetně agrotechnických oblastí – navyšování podílu materiálového a energetického využití ČK za environmentálně a ekonomicky udržitelných podmínek čímž dojde k urychlení vývoje nových postupů v rámci technologií s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxe.

Považujeme za nezbytné upozornit, že zobrazená data nelze použít pro právně závazná rozhodnutí týkající se aplikace kalů na zemědělskou půdu. Vymezení vhodnosti půd v aplikaci slouží pro informaci uživatele o pravděpodobné situaci s ohledem na limity a možnosti aplikace kalů na zemědělskou půdu. V případných rozhodnutích s právními důsledky musí být zobrazené skutečnosti závazně prověřovány na základě příslušné zdrojové dokumentace a jejího aktuálního stavu.


Budoucnost

Aplikace v tuto chvíli nezohledňuje chemické parametry půdy (pH a obsahy rizikových látek). Cílem pro další rozvoj aplikace je získat prostředky na rozšíření funkcionality aplikace pro implementaci těchto parametrů a možnosti informativního zobrazení potenciální kontaminace půdy a pH půdy jako limitních faktorů aplikace kalů, kdy půdy s pH nižším než 5,5 (Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech) a půdy překračující limitní hodnoty rizikových látek (Vyhláška č. 437/2016 Sb. a Vyhláška MŽP 153/2016 Sb.) jsou vyřazeny z aplikace kalů na ZPF.